Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής συνέλευσης

21/05/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία αυτής ,στο 15ο χ/τρο Θες/νίκης Περαίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης , στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 με θέματα.

  • 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013, των αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013 και του τρόπου διάθεσης των κερδών που προέκυψαν κατά την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο με προηγούμενη ανάγνωση των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
  • . 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013
  • 3. Εγκριση Αμοιβών ΔΣ για το έτος 2014
  • 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2014
  • 5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση , οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα , τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια να προσάγουν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Κατ εντολή του ΔΣ

 Ο Πρόεδρος Ιωάννης Πέτικας