Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

Πρόσκληση Νέας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

15/07/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Νέα Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία αυτής ,στο 15ο χ/τρο Θες/νίκης Περαίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης , στις 9 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 με θέματα

  • . 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2012, των αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 και του τρόπου διάθεσης των κερδών που προέκυψαν κατά την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο με προηγούμενη ανάγνωση των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
  • . 2.Απαλλαγή του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012
  • 3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013
  • 4.Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση , οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα , τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια να προσάγουν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Κατ εντολή του ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Πέτικας