Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/08/2022

                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

Σε ετήσια γενική συνέλευση

 

  Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευσης τη 31 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο της, στο 15χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας στον Δήμο Θέρμης όπου και η έδρα της εταιρίας για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 40ης εταιρικής χρήσης  από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

 

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 40ης εταιρικής χρήσης  από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

 

Θέμα 3ον: Έγκριση αμοιβών των Μελών Δ.Σ.

 

Θέμα 4ον: Έγκριση διανομής  κερδών.

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια προσάγουν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημέρα για την Τακτική Γ.Σ.

 

                                        Κατ΄εντολή του ΔΣ

 

                                                Ο Πρόεδρος