Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

30/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

      Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00 στα γραφεία της εταιρίας στο 15 χλμ Θεσσαλονίκης Περαίας . με θέματα

 

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 , της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016 και του τρόπου διάθεσης αυτών που προέκυψαν κατά την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο με προηγούμενη ανάγνωση των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01/01/2016 – 31/12/2016 .
  3. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τα έτη 2016 και 2017 .

 

      Οι  μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση , οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα , τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια να προσάγουν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

                                                              Κατ΄ εντολή του Δ.Σ.

 

                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                 Ιωάννης Πέτικας