Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής συνέλευσης

07/06/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ  καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σε  Τακτική Γενική Συνέλευση  την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  14.00 στα γραφεία της εταιρίας στο 15 χ/τρο Θεσσαλονίκης – Περαίας , με θέματα

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015, των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 και του τρόπου διάθεσης των κερδών που προέκυψαν κατά την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο με προηγούμενη ανάγνωση των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη  για την   χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015
  3. Εγκριση Αμοιβών ΔΣ για το έτος 2015 και 2016
  4. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.                

 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση , οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε  οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα , τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια να προσάγουν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

        Κατ΄εντολή του ΔΣ

 

                                                                                                                                         Ο Πρόεδρος Ιωάννης Πέτικας